สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"

์ืืืืืืHome
สำนักงานพระพุทธศาสนา
ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:31


วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าถวาย ณ วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ในการนี้นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการสำนักงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 04:44

งวดที่ ๕  ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕ วัด  (เฉพาะจังหวัดสกลนคร)
๑.วัดโคกก่อง  บ้านโคกก่อง ม.๘  ต.โคกก่อง  อ.เมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
๒.วัดโพธิ์ชัย  บ้านอุ่มจาน  ม.๗  ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร
๓วัดวังบงสามัคคี  บ้านวัง  ม.๑๒  ต.วานรนิวาส  อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร
๔.วัดป่ามงคลธรรม (ธ)  ม.๑๒ ต.เดื่อศรีคันไชย  อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร
๕.วัดศรีโพนสูง (ธ) ม.๑  ต.บ้านถ่อน  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 

งวดที่ ๖  ประจำปี ๒๕๕๙  จำนวน  ๒  วัด (เฉพาะจังหวัดสกลนคร)
๑.วัดศรีสมพร  บ้านดอนหวาย  ม.๗  ต.ม่วงไข่  อ.พังโคน  จ.สกลนคร
๒.วัดสมบูรณ์วนาราม  บ้านเหล่าสมบูรณ์  ม.๑๐  ต.ดงหม้อทองใต้  อ.บ้านม่วง  จ.สกลนคร

งวดที่  ๑  ประจำปี ๒๕๖๐  จำนวน  ๒  วัด  (เฉพาะจังหวัดสกลนคร)
๑.วัดม่วงวิลาลัย ม.๕ ต.ส่องดาว  อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร
๒.วัดธาตุศรีทอง (ธ) บ้านธาตุใหม่พัฒนา  ม.๑๔  ต.ธาตุ  อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐
Download เอกสาร

LAST_UPDATED2
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:10

๑.วัดป่าเจริญสามัคคี (ธ)  บ้านโนนสูง ม.๑๓  ต.พังขว้าง  อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๐
Download เอกสาร
๒.วัดศรีสง่า (ม)  บ้านนาเจริญ  ม.๗  ต.ดงหม้อทองใต้  อ.บ้านม่วง  จ.สกลนคร  ประกาศ ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐
Downloadเอกสาร
๓.วัดสว่างวัฒนาราม (ม) บ้านนาสมบูรณ์ ม.๔  ต.ดงหม้อทองใต้  อ.บ้านม่วง  จ.สกลนคร  ประกาศ ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐
Downloadเอกสาร
๔.วัดแคมพุงสุคันธาราม (ม)  บ้านแคมพุง  ม.๗  ต.โนนหอม  อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  ประกาศ ณ  วันที่   ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐
Downloadเอกสาร

จังหวัดสกลนครมีวัดที่ขึ้นทะเบียน ๑,๑๗๐  วัด

LAST_UPDATED2
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันออกพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 04:03


วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐น. จังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นิสิต นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมในพิธี จากนั้นภาคบ่าย  เวลา  ๑๕.๐๐  น. มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา จากบริเวณหน้าลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕  แห่ไปตามถนนรัฐพัฒนา เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐  น. มีกิจกรมแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชธรรมวาที พระนักเทศน์ระดับประเทศ และสวดมนต์ทำวัตรเย็นรอบองค์พระธาตุเชิงชุม โดยนายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์สงฆ์จังหวัดสกลนคร(ธ) ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 00:55

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  เจ้าคณะภาค ๘ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร (ธ) จัดการประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสวัด รองเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ และเลขานุการทุกระดับ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  (ธ) ซึ่งมีพระสังฆาธิการเข้าประชุมในครั้งนี้  ๖๕๖ รูป การประชุมครั้งนี้มีเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) พระราชวิสุทธินายก เป็นประธานการประชุม  โดยมี จ.ส.อ.คำนึง  พรหมพิมพ์  นายอำเภออากาศอำนวย ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมพร้อมส่วนราชการในอำเภอ  ตลอดจนนายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ร่วมถวายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางปกครองสงฆ์แด่พระสังฆาธิการ ณ ศาลาการเปรียญวัดอุดมรัตนาราม (ธ)  ตำบลอากาศ  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

กฎหมาย ป.ป.ช.

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้43
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้82
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้125
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว510
mod_vvisit_counterเดือนนี้1366
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2018
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด551545

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.142
,
Now is: 2018-09-18 15:10

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

ผู้อำนวยการฯ

นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

พระเกจิสายกรรมฐาน

หลวงปู่สุธัมม์  ธมฺมปาโล อายุ  91  ปี  พรรษา  70  วัดเทพกัญญาราม  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่หนูเพชร  ปญฺญาวุโธ อายุ  88  พรรษา  67  วัดป่าศรีไพรวัลย์  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม อายุ 88 ปี  พรรษา 66 วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงตาแปลง  สุนทโร อายุ  86  ปี  พรรษา  65 วัดป่าอุดมสมพร  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ อายุ 85 ปี  พรรษา 65 วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หวงปู่บุญพิน กตปุญโญ อายุ 83 ปี  พรรษา  62 วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่สูรย์  จนฺทโร อายุ  80 ปี  พรรษา  59  วัดอิสรธรรม  บ้านวาใหญ่  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อินตอง  สุภวโร อายุ  79  ปี  พรรษา  59  วัดวีระธรรม  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม อายุ 77 ปี  พรรษา 58 วัดป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อว้าน เขมโก อายุ 79 ปี  พรรษา 57 วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ 16 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


หลวงตาประนอม  วิริโย อายุ  80  ปี  พรรษา  56  วัดศรีโพนเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่แก้ว สุจิณฺโณ อายุ   74 ปี  พรรษา  48 วัดเจ้าผู้ข้า  บ้านทิดไย หมู่ที่ 10  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม อายุ 67 ปี  พรรษา 47 วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์เชาว์ กมฺมสุทฺโธ อายุ 62 ปี พรรษา 42 วัดท่าวังหิน บ้านสายร่องขา หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงชุม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


ข้อมูล ณ วันที่ 29  มิถุนายน  2559

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH