JA slide show
 
Home
สำนักงานพระพุทธศาสนา
พิธีมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 04:02

 

วันที่  ๒๖  มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายนามผู้เข้ารับป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ต้นแบบ  ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งตามโครงการ "รักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน  สืบสานแนวทางพระราชดำริ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพครบ ๕ รอบ  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘" ในการนี้ได้มีผู้นำชุมชนประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  ๑๘  ราย จาก  ๑๘  อำเภอ โดยได้รับเกียรติจากนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานมอบป้ายฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม  ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ (หลังใหม่)

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดสกลนครรับ - ส่งเสด็จสมเด็จพุฒาจารย์ เจ้าคณะหนใหญ่ตะวันออก ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 04:54

วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เนื่องในโอกาสที่ เจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์  เจ้าคณะหนใหญ่ตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆาราช  จะเสด็จไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก  ภาค  ๑๐-๑๒  ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม โดยพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  พร้อมข้าราชการ  หัวหน้าศาล  ทหาร  ตำรวจ  และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๐-๑๒  ร่วมกันรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ จากนั้นเวลา ๑๗.๐๐ น. พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครและในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๐-๑๒  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมคณะดังกล่าวร่วมส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานค่ายกฤษณ์สีวรา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานฉลองอุโบสถ-ตัดหวายลูกนิมิตวัดกกกอก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 07:54

 

วันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสที่วัดกกกอกได้จัดงานฉลองอุโบสถ-ตัดหวายลูกนิมิต  ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่  ๑๘-๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  ได้มาเป็นประธานสงฆ์  และนายคุมพล บรรเทาทุกข์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้มาเป็นประธานพิธี  ณ มณฑลพิธีวัดกกกอก ต.งิ้วด่อน อ.เมือง  จ.สกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 06:14

วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลไทสกล คนจีน คนเวียดนาม ประจำปี ๒๕๕๘  โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระภิกษุ-สามเณร จำนวน  ๘๙  รูป  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส  พร้อมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทั้งไทย จีน และเวียดนาม มาร่วมพิธี ณ บริเวณลานคนเมือง เขตเทศบาลนครสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธียกฉัตรองค์พระธาตุเชิงชุม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 01:17
วันนี้(5 ก.พ. 58)เวลา 17.23 น. คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร และข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงประกอบพิธียกฉัตรองค์พระธาตุเชิงชุม  ซึ่งได้หักลงมาและค้างอยู่บนนั่งร้าน ที่ทางวัดกำลังดำเนินการบูรณปิดทอง  เมื่อวันที่ ๒๐  มีนาคม ๒๕๕๗  โดยพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนครและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (อารามหลวง) ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสกลนคร รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน  บูรณะปฏิสังขรณ์ ยอดฉัตรของพระธาตุ โบราณสถาน และเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จนแล้วเสร็จ
LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


โปรดใช้ Google Chome
ในการสมัคร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้45
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้114
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้227
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว484
mod_vvisit_counterเดือนนี้2158
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4552
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด472138

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.83.86.77
,
Now is: 2015-07-29 09:42

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

ผู้อำนวยการ


นายประพันธ์  คำจ้อย
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

พระเกจิสายกรรมฐาน

หลวงปู่สุธัมม์  ธมฺมปาโล อายุ  89  ปี  พรรษา  68  วัดเทพกัญญาราม  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมี ฐิตปุญโญ อายุ 86 ปี  พรรษา  65  วัดประชานิยม บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่หนูเพชร  ปญฺญาวุโธ อายุ  85  พรรษา  65  วัดป่าศรีไพรวัลย์  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม อายุ 86 ปี  พรรษา 63 วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงตาแปลง  สุนทโร อายุ  84  ปี  พรรษา  63 วัดป่าอุดมสมพร  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ อายุ 83 ปี  พรรษา 63 วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินโน อายุ 83 ปี  พรรษา 62 วัดโสดถิผล บ้านหนองโดก ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ อายุ 81 ปี  พรรษา  60 วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่สูรย์  จนฺทโร อายุ  78 ปี  พรรษา  57  วัดอิสรธรรม  บ้านวาใหญ่  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อินตอง  สุภวโร อายุ  77  ปี  พรรษา  57  วัดวีระธรรม  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม อายุ 75 ปี  พรรษา 55 วัดป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
หลวงปู่อว้าน เขมโก อายุ 79 ปี  พรรษา 54 วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ 16 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หลวงตาประนอม  วิริโย อายุ  78  ปี  พรรษา  54  วัดศรีโพนเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม อายุ 65 ปี  พรรษา 44 วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗