์ืืืืืืHome
สำนักงานพระพุทธศาสนา
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๑) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2015 เวลา 05:08

วันที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๘  นางสิริกาญจน์  พัฒนกาญจน์กูล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการแลุกิจการคณะสงฆ์  นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วย     พระธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับมัธยมปลาย จำนวน  ๒๕๐  คน  โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธินายก  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) มาเป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายคุมพล  บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ ๔  วัดป่าสุทธาวาส (ธ)  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร

 

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมปฏิบัติธรรมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 02:14

วันที่  ๘  มิถุนายน ๒๕๕๘  พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ และนายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   ในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติธรรมตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ซึ่งได้มีพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ๑๑๔  คน  ในการจัดอบรมปฏิบัติะรรมครั้งนี้ได้มีพระวิทยาการจากวัดบรมสถล  เขตสาทร กรุงเทพฯ มาเป็นผู้ให้การอบรม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งมีเป้าหมายจะดำเนินการให้ครบ ๑๘  ครั้ง

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมวัดและคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 08 มิถุนายน 2015 เวลา 07:51

วันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับท่านสุวพันธ์ ตันวุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมวัดและคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี  โอกาสนี้วันที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้เดินทางเข้าสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ณ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต  สักการะอัฐิธาตุหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโณ  และสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร ถวายภัตตาหารแด่พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) พร้อมพระสงฆ์ ๙ รูป และเป็นประธานพิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแด่ผู้ผ่านการอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ (การอบรมเยาวชนต้นแบบ) ตามลำดับ และ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้เดินทางเข้านมัสการพระอาจารย์สุธัม  สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ (ธ) ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร  เวลา ๑๓.๔๕ น. เข้ากราบนมัสการหลวงปู้อว้าน  เขมโก เจ้าอาวาสวัดนาคนิมิตต์ (ธ) ตำบลตองโขบ  อำเภอโคกศรีสุพรรณ  และเวลา ๑๔.๓๐ น. ได้เดินทางเข้าเวียนและแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเชิงชุมเข้ากราบสักการะองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสนและกราบนมัสการพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ณ วิหารวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางมาเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด  ณ ห้องประชุมภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จากนั้น วันที่  ๕  มิถุนายน ๒๕๕๘ ท่านรัฐมนตรีฯ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมคณะ  เดินทางไปเป็นประธานพิธีและร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเปิดแพรคลุมป้าย "ตำหนักการแพทย์แผนไทยด้านมะเร็ง  อโรคยาศาล" ณ วัดคำประมง (ธ) ตำบลสว่าง  อำเภอพรรณานิคม   โดยได้รับความเมตตาจากพระปพนพัชร์ จิรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง (ธ) มาเป็นประธานสงฆ์และอำนวยความสะดวกจนเสร็จงาน และได้เดินทางตรวจเยี่ยมวัดและคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีต่อไป

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสกลนคร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 08 มิถุนายน 2015 เวลา 04:10

วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร นำคณะเจ้าหน้าปฏิบัติงานพร้อมร่วมบรรยายตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๘ (กิจกรรมอบรมเยาวชนต้นแบบ) โดยเน้นที่กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ซึ่งเป็นวัยก่อนเข้าสู่วัยรุ่นและมีความเสี่งที่จะถูกชักจูงให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ จากโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน  ๕  โรงเรียนๆ ละ 30 คน  รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน  ในพิธีเปิดได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธินายก  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร  แห่งที่ ๔ (ธ) มาเป็นประธานสงฆ์  และได้รับเกียรติจากนายพัณ์เดชน์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายมาเป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ  จากนั้นในพิธีปิด ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก นายสุวพันธุ์ ตันวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมนางสาวประนอม  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมพิธี ณ ศาลารวมใจอนุสรณ์หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล หลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต  วัดป่าสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 02:15

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึง ๑  มิถุนายน ๒๕๕๘  จังหวัดสกลนคร โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๘  ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสกลกนครให้จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) และพระนักเทศน์ชื่อดังในจังหวัดสกลนคร อาทิ พระอาจารย์สุธรรม  สุธัมโม  เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่  พระครูปริยัตยลังการ เจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ (อารามหลวง) พระธรรมญาณทิพยรัชต์ เจ้าอาวาสวัดป่าโนนขุมเงิน (ธ)  พระครูศรีภูมานุยุต เจ้าอาวาสวัดชุมชัยพัฒนา (ธ) เป็นต้น ณ วัดป่าสุทธาวาส (ธ)  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร และในวันที่ ๑ มิถุนายน ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ - สามเณร จำนวน  ๘๘  รูป  โดยการนำของพระครูพิมลธรรมนิเทศก์  รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ทำหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานสงฆ์  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานพิธี  พร้อม ข้าราชการศาล  ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน มาร่วมพิธี ณ ลานพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญคือพิธีแห่โคมบัวบูชา จากบริเวณลานร่วมใจไทสกล มุ่งหน้าเข้าถนนรัฐพัฒนาเข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้54
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้64
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้219
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว586
mod_vvisit_counterเดือนนี้1702
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2871
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด483210

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.147.0.174
,
Now is: 2015-11-26 15:59

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

ผู้อำนวยการ

(ว่าง)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

พระเกจิสายกรรมฐาน

หลวงปู่สุธัมม์  ธมฺมปาโล อายุ  89  ปี  พรรษา  68  วัดเทพกัญญาราม  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมี ฐิตปุญโญ อายุ 86 ปี  พรรษา  65  วัดประชานิยม บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่หนูเพชร  ปญฺญาวุโธ อายุ  85  พรรษา  65  วัดป่าศรีไพรวัลย์  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม อายุ 86 ปี  พรรษา 63 วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงตาแปลง  สุนทโร อายุ  84  ปี  พรรษา  63 วัดป่าอุดมสมพร  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ อายุ 83 ปี  พรรษา 63 วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินโน อายุ 83 ปี  พรรษา 62 วัดโสดถิผล บ้านหนองโดก ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ อายุ 81 ปี  พรรษา  60 วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่สูรย์  จนฺทโร อายุ  78 ปี  พรรษา  57  วัดอิสรธรรม  บ้านวาใหญ่  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อินตอง  สุภวโร อายุ  77  ปี  พรรษา  57  วัดวีระธรรม  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม อายุ 75 ปี  พรรษา 55 วัดป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
หลวงปู่อว้าน เขมโก อายุ 79 ปี  พรรษา 54 วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ 16 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หลวงตาประนอม  วิริโย อายุ  78  ปี  พรรษา  54  วัดศรีโพนเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม อายุ 65 ปี  พรรษา 44 วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗