สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"

์ืืืืืืHome
สำนักงานพระพุทธศาสนา
๑๒ ธ.ค.๖๐ วันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 01:47


วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐  น.  นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีสักการะอนุเสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์ (โง่นคำ) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ ประจำปี 2560 ณ กองกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๒๓ ค่ายศรีสกุลวงศ์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประวัติพอสังเขป กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จัดตั้งครั้งแรก ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๗๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๙
พ.ต.อ.โชติ ไทยยิ่ง ผกก.ตชด.๒๓ ( ยศและตำแหน่งในขณะนั้น ) มีดำริว่า วัน “ค่ายศรีสกุลวงศ์” ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันวางศิลาฤกษ์นั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง ควรจะยึดเอา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันก่อตั้ง และเปิดทำการครั้งแรกของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เป็นวันค่าย จึงได้เสนอแนวคิดนี้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและขออนุมัติไปยัง บช.ตชด.เพื่อเปลี่ยนวันค่ายจากเดิมซึ่ง บช.ตชด.อนุมัติแล้ว กก.ตชด.๒๓ จึงถือเอา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสมทบบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 01:28


วันที่ ๘  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูกิตติธรรมนิวิฐ  เจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว เป็นประธานแทนเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าคณะอำเภอทั้ง ๒ นิกาย โดยมีนายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ร่วมรับฟัง  การพิจารณาเงินอุดหนุนสมทบบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ จำนวนเงิน ๗,๘๓๖,๖๐๐  บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) มติที่ประชุมจัดสรรงบประมาณให้วัดที่ประสบภัยพิบัติในเขตจังหวัดสกลนครที่ได้รับเงินอุดหนุน  ทั้ง ๒ นิกาย จำนวน  ๗๔ วัด  ณ  ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัด

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 03:25

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ ผู้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในการนี้พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมพระสงฆ์ รวม ๕  รูป  ทำพิธีสวดถอน โดยพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว จึงได้ดำเนินการรื้อถอน ในส่วนนพปฎลสุวรรณฉัตร ได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร และพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อยได้อัญเชิญไปเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน เพื่อเก็บรักษาไว้ให้พสกนิกรได้กราบไหว้บูชาต่อไป

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 02:45

 

วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น.นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ ผู้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในการนี้พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานสงฆ์พร้อมพระภิกษุสามเณร จำนวน ๙๑ รูป ออกรับบิณฑบาต ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2017 เวลา 02:29วันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา  ๖๐  ปี  ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน ๒๔๐  คน  โอกาสนี้พระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เมตตามาเป็นประธานสงฆ์  ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมชัย  คล้ายทับทิม  ปลัดจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานแทนผุ้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเปิดพิธีกันโดยพร้อมเพรียง ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้60
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้358
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว420
mod_vvisit_counterเดือนนี้907
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2213
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด590071

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-08-15 03:54

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

ผู้บริหาร

(นายณรงค์  ทรงอารมณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ผู้อำนวยการฯ

 

 

 

 

 

(ว่าง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

หนังสือแจ้งคณะสงฆ์

- การเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำประวัติวัด ปี 2563 แบบฟอร์มประวัติวัด คลิ๊ก

- ประวัติวัดเล่มที่ 11 พ.ศ.2535 จังหวัดสกลนคร 775 วัด รายละเอียด

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

กฎหมาย ป.ป.ช.

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH