สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ อบจ.สกลนคร (หลังเก่า) บริจาคเงิน "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร" ธนาคารกรุงไทย ศาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๗๒๖๙๗-๐ ติดต่อสอบที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สายด่วน ๑๕๖๗ หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
แบบฟอร์มและเอกสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 10 พฤษจิกายน 2009 เวลา 07:57

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. แบบฟอร์มเช้าศาสนสมบัติ

2. ใบรับรองประกาศนียบัตร

3. แบบฟอร์มการเบิกจ่ายนิตยภัต

4. การรับรองต่ออายุวีซ่า

กลุ่มอำนวยการ และกิจการคณะสงฆ์

การเบิกจ่ายนิตยภัต
ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

การตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร

1.แบบคำขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
2.แบบรายงานการขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
3.ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
4.ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

การขออนุญาตสร้างวัด

1. แบบขออนุญาตสร้างวัด
2. แบบขออนุญาตตั้งวัด
3. แบบรายงานขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
4.
แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
5. แบบขอหนังสือรับรองสภาพวัด
6. แบบขอขึ้นทะเบียนวัดเก่าตกสำรวจ
การขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัด
1.คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสารขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัด
2.ตัวอย่างฯ
3.แบบรายงานการขอใช้ที่ดินฯ

แบบสำรวจข้อมูลวัดที่ประสบวินาศภัย
1. แบบสำรวจข้อมูลวัดที่ประสบวินาศภัย


การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป
1.แบบขอรับเงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป

2.ใบตอบรับเงินอุดหนุนการบูรณะและปฎิสังขรณ์วัดทั่วไปและแบบคำขอรับเงินธนาคาร

3. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร


LAST_UPDATED2
 

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

กฎหมาย ป.ป.ช.

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕