สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
หน้าที่รับผิดชอบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 20 พฤษจิกายน 2009 เวลา 04:21

กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

ผู้ปฏิบัติ  นางสถาภรณ์  วงศ์กำภู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
1.งานธุรการ และงานสารบรรณ
2.งานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
3.งานระเบียบ กฎหมายของส่วนราชการ
4.งานตังชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
5.งานนโยบายและแผน
..................................................................................
ผู้ปฏิบัติ นายจินดา  วงศ์สุวรรณ
จพง.ธุรการชำนาญงาน

1.งานเลขานุการ
2.งานประสานราชการของหน่วยงาน
3.งานนิตยภัต

4.งานคุ้มครองพระพุทธศาสนา
5.งานแก้ปัญหาการร้องเรียน
6.งานสนับสนุนช่วยเหลืองานศาสนพิธี
7.งานคุ้มครองพระพุทธศาสนา
...................................................................................
ผู้ปฏิบัติ นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญษ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
1.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
1.1ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกรพัสดุ
ทั้งของสำนักงานและโครงการต่าง ๆ
1.2ตรวจสอบพัสดุประจำปี
1.3ตรวจสอบ ตรวจรับ ที่ได้มาจากส่วนกลาง
1.4งานซ่อมบำรุง รักษครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน
1.5งานจำหน่ายพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด
1.6การจัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี
1.7การจัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน
2.งานพุทธศาสนสถาน
งานเงินอุดหนุนบูรณะวัด
...................................................................................

ผู้ปฏิบัติ นางอาทิตยา  ไขประภาย
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

14.งานการเงิน
...................................................................................
ผู้ปฏิบัติ นางสิริกาญจน์ พัฒนกาญจน์กูล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

(งานอำนวยการ)
1.งานควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
1.1บันทึกเสนอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครเพื่อสั่งการให้
บุคลากรตรวจสอบขั้นการปฏิบัติที่มีความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุม
ภายในทราบเพื่อจัดทำแผนลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน หรือไม่มีความเสี่ยง
1.2จัดทำแผนให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดความ
เสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยง
1.3รายงานผลการปฏิบัติงานจากการตรวจสอบพบขั้นตอนที่มีความเสี่ยง
2.งานการบัญชี

2.1จัดทำบัญชีนอกระบบ และในระบบ GFMIS
2.2รายงานผลการจัดทำบัญชีตามข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ กฏหมาย ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.
งานยานพาหนะ
ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการขอใช้รถของบุคลากร และการขอยืมจากหน่วยงานอื่น
(งานกลุุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา)
4.งานโครงการพิเศษที่เกี่ยวกับสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น

4.1งานเกี่ยวกับวัดส่งเสริมสุขภาพ วัดท่องเที่ยว
4.2โครงการเกี่ยวกับยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบและสถานที่
ราชการ ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และโรคเอดส์
5.งานโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
งานโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดส่งเสริมสุขภาพ วัดท่องเที่ยว
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น วัดอุทยานการศึกษา วัดสวนสมุนไพรในวัด

...................................................................................
ผูุ้ปฏิบัติ นายชัยวัฒน์  พงศ์ผกาทิพย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
1.งานข้อมูลสารสนเทศสถิติและการรายงาน

1.1ศึกษาวิเคราะห์  วางแผนจัดระบบข้อมูลสนเทศทางพระพุทธศาสนา
1.2งานรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ต่อ
ผู้บังคับบัญชาและประชาชน

1.3งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)กับจังหวัดและ
ส่วนกลาง

1.4งานจัดเก็บข้อมูลทางพระพุทธศาสนาและข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ
1.5รายงานสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
1.6ติดตาม ประเมินผลและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนหรือ
โครงการ
2.งานประชาสัมพันธ์
ได้แก่การจัดทำเอกสารต่าง ๆ และเว็บไซต์ เพื่อการเผยแพร่กิจกรรม
ของหน่วยงาน รวมถึงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานประจำปี
...................................................................................
ผู้ปฏิบัติ     นายโกวิทย์  กุลมี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

24.งานกิจการคณะสงฆ์และงานกิจการพิเศษ

....................................................................................

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา

นางบรรลุพร สุระมณี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา มีหน้าที่กลั่นกรอง  กำกับติดตาม ภารกิจงาน
1.ปฏิบัติงานพุทธศาสนศึกษา
1.1 งานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
1.2 งานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
1.3 งานสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงฆ์
1.4 งานสอบธรรมสนามหลวงและสอบธรรมศึกษา
1.5 งานดูแล การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวการควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
1.6 งานขอแต่งตั้ง ผู้บริหาร ครู และพนักงานศาสนการ รร.พระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา
1.7 งานจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษาทุกประเภท
1.8 งานจัดตั้งสำนักเรียน,โรงเรียน
....................................................................................
ผู้ปฏิบัติ     นางบัวผัน  จันทรังษี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

2. งานพุทธศาสนสถาน
2.1 งานขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด
2.2 งานขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัดในที่ดินของราชการ และเอกชน
2.3 งานย้าย รวม ยุบ เลิกวัด เปลี่ยนชื่อวัด
2.4 งานที่พักสงฆ์
2.5 งานโครงการยกที่พักสงฆ์ให้เป็นวัด
2.6 งานขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด
2.7 งานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้
....................................................................................
งานพทธศาสนสมบัติและวัดร้าง
ผู้ปฏิบัติ    นางจิดาภา ภูปาง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

1. งานศาสนสมบัติกลาง
2.งานวัดร้างและวัดเก่าตกสำรวจ
3.งานขอยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
4.งานเอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัด/วัดร้าง
5.งานแก้ปัญหาข้อขัดแย้งกรณีข้อพิพาทต่าง ๆ ที่้กี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดิน
ุ6.งานประสบภัย
7.งานจัดทำทะเบียนที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
8.งานจัดเก็บเอกสารสิทธิที่ดิน สัญญาเช่า และนิติกรรมอื่น ๆ
9.งานจัดทำทะเบียนการเช่าที่ดินวัด วัดร้าง และที่ดินศาสนสมบัติกลาง
10.งานทำผาติกรรม
11.การดูแลรักษาที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
12.งานรังวัด สอบเขต ออกโฉนดแบ่งแยกที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติต่าง ๆ
13.งานระวังแนวเขต ตรวจสอบแบ่งแยกที่ดินวัดร้าง
14.งานตรวจสอบค้นหาหลักฐานที่ดิน ด้านเอกสาร วัตถุบุคคล
15.งานตรวจสอบที่ดิน จัดทำแผนที่  แผนผัง รายละเอียดที่ดินวัด ที่ดินวัดร้าง
ศาสนสมบัติกลาง เพื่องานด้านก่อสร้างและจัดประโยชน์
16.งานวางแผนให้เช่าที่ดินวัดร้างและจัดประโยชน์วัดมัพระสงฆ์ เช่น การให้เช่า
17.งานจัดประโยชน์ที่ดิน และอาคารศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง และวัดมีพระสงฆ์
....................................................................................
งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาสงเคราะห์
ผู้ปฏิบัติ      นาสมาน  เข้าครอง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

1.งานคณะกรรมการเผยแผ่
2.งานพระธรรมทูต
3.งานพระปริยัตินิเทศก์
4.งานพระนักเผยแผ่ พระนักเทศน์ และพระจริยานิเทศก์
5.งานโครงการปฏิบัติธรรม
6.งานโครงการบวชชีพราหมณ์
ของข้าราชการสตรี  1-3  เดือน 
7.งานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
8.งานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
งานพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา เช่น
อบรมพระสังฆาธิการอบรมไวยาวัจกร

.....................................................................................
งานพุทธศาสนสถานและศาสนวัตถุ
ผู้ปฏิบัติ นางสาวมลฤดี  จันทะวงศ์
นักวิชาการศาสนปฏิบัติการ
1. งานขอรับวิสุงคามสีมา
2. งานขอรับรองสภาพวัด
3.งานขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง
4.งานระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับพระสงฆ์

งานพุทธศาสนสมบัติและวัดร้าง
1.งานระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับศาสสมบัติกลางและวัดร้าง
2.งานตรวจสอบใบอนุโมทนาบัตร


LAST_UPDATED2
 

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

กฎหมาย ป.ป.ช.

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕