สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ อบจ.สกลนคร (หลังเก่า) บริจาคเงิน "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร" ธนาคารกรุงไทย ศาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๗๒๖๙๗-๐ ติดต่อสอบที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สายด่วน ๑๕๖๗ หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วัดแจ้งแสงอรุณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2010 เวลา 03:53

วัดแจ้งแสงอรุณ  ตั้งอยู่  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้ววัดมีเนื้อที่ 6  ไร่  3  งาน  52  ตารางวา  วัดแจ้งแสงอรุณ  ชาวบ้านเรียกว่า  วัดแจ้ง  เพราะตั้งอยู่ใกล้เมืองมีอากาศโปร่ง  เป็นที่โล่ง  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.2422  โดยพระยาประจันตประเทศธานี  ศรีสกลานุรักษ์  อรรคเดโชชัยอภัยพิริยากรมพาหุ  (โง้นคำ)  ต้นตระกูล  พรหมสาขาฯ  ในปัจจุบัน  เป็นผู้สร้าง  สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองสกลนคร  (คนที่ 3) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.2520  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2529  และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  เปิดสอน  เมื่อ  พ.ศ. 2530

LAST_UPDATED2