สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
วัดป่าสุทธาวาส PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2010 เวลา 07:08

วัดป่าสุทธาวาส  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  27  ไร่  1 งาน  30  ตารางวา  วัดป่าสุทธาวาส ชาวบ้านเรียกวัดป่า  บ้านดงบาก  สนามบิน  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ.2482  สถานที่เป็นเนินดินทรายในดงไม้กระบาก  เดิมท่านขุนอุพัธน์ระบิล (นายเพชร  พูละวัน)  นางอุพัธน์ระบิล (จันทร์ไตร)  จ่าศาลจังหวัดได้ยกที่ดินให้สร้างวัดเพิ่มอีก  10 ไร่ 5 งานได้รับพระราชทานวิสุงคามสีสาเมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.2492 

วัดป่าสุทธาวาส เป็นอารามแห่งสุดท้ายและเป็นที่ดับขันธ์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มหาเถระผู้เป็นบูรพาจารย์ใหญ่ ของพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานหลายท่าน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี อาทิ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, หลวงปู่แหวน สุจิณโณ, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่หล้า เขมปัตโต, หลวงปู่เทส เทสก์รังสี, หลวงปู่หลุย จันทสาโร ฯลฯ หลวงปู่มั่นได้ละสังขาร ณ วัดป่าแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๒ จากนั้นศิษยานุศิษย์และผู้เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่มั่นก็ได้เห็นพ้องกันว่า ควรจะรวบรวมบริขารเครื่องใช้ต่างๆ ของหลวงปู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ มาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อสะดวกแก่การดูแลรักษาและสักการบูชา ดังนั้นในปี ๒๕๑๖ ศิษยานุศิษย์จึงได้ร่วมกันจัดสร้าง ‘พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต' ขึ้น ณ วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร ตรงบริเวณกุฏิที่องค์ท่านมรณภาพ และที่ใกล้ๆ กันนั้นก็มี ‘เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร' หนึ่งในศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มั่นนั่นเอง
วัดป่าสุทธาวาส ในปัจจุบันกลายสภาพเป็นวัดป่ากลางเมืองเป็นสำนักเรียนสำคัญของพระภิกษุสงฆ์ในสกลนคร ปูชนิยสถานสำคัญภายในวัดนอกจากอุโบสถ และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นแล้วก็ยังมี "จันทสารเจติยานุสรณ์" เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยจนฺทสาโรอีกด้วย โดยเจดีย์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชกระแสว่า"ควรสร้างเจดีย์ที่วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่วัดนี้ มีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ท่านจะได้อยู่ใกล้กัน" และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ร่างแบบเจดีย์องค์นี้ ด้วยพระองค์เอง พระราชทาน ปัจจุบันวัดนี้เป็นที่เลื่อมใสของอุบาสกอุบาสิกาชาว จ.สกลนครและผู้ที่ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม

 

 

 

 

  
  
  
  

LAST_UPDATED2
 

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"