สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ อบจ.สกลนคร (หลังเก่า) บริจาคเงิน "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร" ธนาคารกรุงไทย ศาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๗๒๖๙๗-๐ ติดต่อสอบที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สายด่วน ๑๕๖๗ หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โครงการประชาสัมพันธ์การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ๒๕๕๓ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษจิกายน 2010 เวลา 08:31
สำนักงานแม่กลองธรรมสนามหลวง  โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร  ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๕๐ น. ดาวน์โหลด  โครงการฯและแบบสำรวจข้อมูล
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดธรรมศึกษา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
LAST_UPDATED2