สำนักงานพระพุทธศาสนา

ตามที่จังหวัดสกลนคร ประกาศรับสมัครผู้บรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) แล้วนั้น เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวน ๘๙ คน ตามโครงการแล้ว จังหวัดสกลนครจึงขอแจ้งการปิดรับสมัครผู้เข้าบบรพชาอุปสมบทฯ ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และท่านที่สนใจ ยังสามารถสมัครเข้าร่วมบรรพชาอุสมบท ฯ ในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ส่วนวัน-เวลารับสมัครจะแจ้งให้ทราบต่อไป ติดต่อสอบถาม นายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงาน โทร. ๐๙ ๘๒๗๒ ๕๑๔๓ , ๐๔๒-๗๑๕ ๒๗๕
โครงการประชาสัมพันธ์การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ๒๕๕๓ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษจิกายน 2010 เวลา 08:31
สำนักงานแม่กลองธรรมสนามหลวง  โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร  ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๕๐ น. ดาวน์โหลด  โครงการฯและแบบสำรวจข้อมูล
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดธรรมศึกษา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
LAST_UPDATED2
 

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

ผอ.พศ(พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห๋)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ