สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
วัดที่ประสบอุทกภัย ที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซ่อมแซมเสนาสนะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 08:22

วัดที่ประสบอุทกภัย ที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซ่อมแซมเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างภายในวัดให้ดำเนินการดังนี้
๑. ถ่ายภาพเสนาสนะ ศาสนสมบัติ สิ่งปลูกสร้างภายในวัด ที่เสียหายจากอุทกภัย
(ตามแบบฟอร์มพร้อมเจ้าอาวาสวัดลงชื่อรับรอง)
๒. ติดต่อช่างโยธา (อบต. เทศบาลในพื้นที่)  ประมาณการค่าความเสียหาย
๓. กรอกแบบสำรวจ  ดาวน์โหลด (แบบสำรวจข้อมูลวัดที่ประสบภัย)
๔  นำส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินการส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาต่อไป

LAST_UPDATED2
 

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"