สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 06 พฤษจิกายน 2017 เวลา 06:47

๑.วัดเชตวัน (ธ) บ้านกลาง  หมู่ที่ ๔  ตำบลโพนแพง  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  ประกาศตั้งวัดเมื่อ  ๒๒  กันยายน ๒๕๖๐ 
(Downloads เอกสาร)
๒.วัดป่าหนองบัวแดง (ธ) บ้านหนองบัวแดงเหนือ  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร ประกาศตั้งวัดเมื่อ ๒๒  กันยายน ๒๕๖๐            
(Downloads เอกสาร)
จังหวัดสกลนครมีวัด ๑,๑๗๒  แห่ง  ข้อมูล ณ  วันที่  ๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๐

LAST_UPDATED2