สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ อบจ.สกลนคร (หลังเก่า) บริจาคเงิน "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร" ธนาคารกรุงไทย ศาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๗๒๖๙๗-๐ ติดต่อสอบที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สายด่วน ๑๕๖๗ หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสมทบบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 01:28


วันที่ ๘  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูกิตติธรรมนิวิฐ  เจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว เป็นประธานแทนเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าคณะอำเภอทั้ง ๒ นิกาย โดยมีนายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ร่วมรับฟัง  การพิจารณาเงินอุดหนุนสมทบบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ จำนวนเงิน ๗,๘๓๖,๖๐๐  บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) มติที่ประชุมจัดสรรงบประมาณให้วัดที่ประสบภัยพิบัติในเขตจังหวัดสกลนครที่ได้รับเงินอุดหนุน  ทั้ง ๒ นิกาย จำนวน  ๗๔ วัด  ณ  ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัด

 

LAST_UPDATED2