พิธีมอบกัปปิยภัณฑ์ ช่วยเหลือ วัดมหานิกายที่ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดสกลนคร พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 09:03

ในวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  ฝ่ายมหานิกาย  ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบกัปปิยภัณฑ์ ช่วยเหลือ วัดมหานิกายที่ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดสกลนคร จากสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตและเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย  ของคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  ฝ่ายมหานิกาย ซึ่งมีวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน  ๑๑๗  วัด  โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง มาเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2