การขับเคลื่อนการจัดทำสมาร์ทการ์ดและการจัดเก็บข้อมูลพระภิกษุ สามเณร พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2018 เวลา 07:44

ด้วยการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  มติที่ ๔๕/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขับเคลื่อนการจัดทำสมาร์ทการ์ด และการจัดทำข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ดังนี้

๑. พระภิกษุ สามเณร ย้ายทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนบ้านวัดที่สังกัดวัดหรือพำนักอญุ่ให้ถูกต้อง
๒. พระภิกษุ สามเณร ที่กรอกข้อมูลควรมีพรรษา ๑ พรราาขึ้นไป (เก็บข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๓. ดำเนินการกรอกแบบสำรวจทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร ตามแบบที่กำหนด
๓.๑ ให้พระภิกษุ สามเณร  กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเก็บข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ทุกรูป
๓.๒ ให้เก็บข้อมู,ตามแบบฟอร์มเก็บข้อมูลพระภิกษุ สามเณร  และบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร
(โปรแกรม Excel=ของคณะสงฆ์)  ให้ได้ร้อยละ๕๐  ของพระภิกษุ สามเณร  ในเขตปกครอง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๓.๓ หลังจากวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๑  ให้พระภิกษุ สามเณร  กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเก็บข้อมูลพระภิกษุ  สามเณร และบันทึกข้อมูลลง ในระบบฐานข้อมูลพระภิกษุ  สามเณร  ให้ครบถ้วน ทุกรูป  ภายในวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑
๓.๔ เมื่อพระภิกษุ สามเณร รูปใด มีคุณสมบัติตามข้อ ๑-๒  ให้ดำเนินการตามข้อ ๓  ต่อไป

Download ระบบฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร (Excel)
Download แบบประวัติพระภิกษุ สามเณร  (Word)
website : buddhism4.com

LAST_UPDATED2