ข้อมูลวัด พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษจิกายน 2009 เวลา 04:25

ข้อมูลวัดจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร มีวัดที่ขึ้นทะเบียน ๑,๑๓๙ วัด

สังกัดมหานิกาย   ๘๔๕   วัด (พระอารามหลวง  ๒ วัด)  จำแนกได้ดังนี้
วัดที่ยังไม่ได้รับวิสุงคามสีมา (สำนักสงฆ์) ๕๘๘  วัด
วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา       ๒๕๗  วัด                   

สังกัดธรรมยุติกนิกาย    ๒๙๔   วัด  จำแนกได้ดังนี้
วัดที่ยังไม่ได้รับวิสุงคามสีมา (สำนักสงฆ์)   ๑๙๕  วัด   
วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา   ๙๙  วัด

ข้อมูลที่พักสงฆ์จังหวัดสกลนคร (ยังไม่ได้รับการประกาศตั้งวัด)
จังหวัดสกลนคร มีที่พักสงฆ์       ๖๔๕ แห่ง
ที่พักสงฆ์มหานิกาย    ๓๑๖  แห่ง
ที่พักสงฆ์ธรรมยุต  ๓๒๙  แห่ง

ข้อมูลจำนวนพระภิกษุ สามเณร
พระภิกษุ
6,351  รูป
สามเณร       743  รูป

(ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)


LAST_UPDATED2