ประกาศจังหวัดสกลนคร อนุญาตให้สร้างวัด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต จำนวน ๑ แห่ง ในเขตอำเภอวานรนิวาส

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด มอบประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสร้างวัด จำนวน ๑ ราย ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  (ชั้นที่ ๒ หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ราย นางราตรี แก้วลอดหล้า อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตสร้างวัด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ณ บ้านโนนแต้ หมู่ ๖ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เจ้าหน้าที่ได้แนะนำขั้นตอนในการดำเนินการขอตั้งวัดต่อไป

ข่าว : นายภัทราวุฒิ ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ / ผู้ตรวจสอบ :นายธีรยุทธ ยะวังพล และนายวิศรุต คงโนนกอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 650,014