สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมทำการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านความมั่นคงสถาบันหลัก ด้านศาสนา

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวทิพย์สุมน  พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีปิดในการเข้าร่วมทำการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านความมั่นคงสถาบันหลัก ด้านศาสนา ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี พันเอก ธงชัย  โล่งจิตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร ฝ่ายทหาร ประธานการฝึกปฏิบัติ

ข่าว/ นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นายธัญพิสิฏฐ์  เปลี่ยนงาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
image
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมกับกรมควบคุมโรค โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตยาสูบ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
image
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร เพื่อการขับเคลื่อนการปฏบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
image
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดลงพื้นที่ตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๓ แห่ง
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระบุญมา คัมภีรธัมโม เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี ณ วัดหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
image
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้  นายวิเชียร เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นำผ้าไตร ไทยธรรม และปัจจัยบำรุงวัด นำไปถวายแด่วัดที่ไม่มีกฐินประจำปี 2564 จำนวน 16 วัด
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,826