สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมและชี้แจงการเปลี่ยนแปลงชื่อวัดป่าอิสรธรรม เป็น วัดป่าอิสสระธรรม ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ร้อยโทภูริภัค ดำบุญมา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้าน เพื่อชี้แจงการดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อวัดป่าอิสรธรรม เป็น วัดป่าอิสสระธรรม ให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2563 มติที่ 311/2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อวัด จากเดิม วัดป่าอิสรธรรม เป็น วัดป่าอิสสระธรรม 

วัดป่าอิสรธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.2466 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2500 ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 13715 เลขที่ดิน 19 ปัจจุบัน พระครูธรรมคุณาทร (สูนย์ จันทวัณโณ) อายุ 84 พรรษา 64 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าอิสรธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เป็นต้นมา มีประวัติวัดโดยย่อ หลวงปู่สีลา อิสสโร ได้อุปสมบทจำพรรษา ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านวาใหญ่ ได้มีโอกาสฟังธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงได้ญัตติเข้าสังกัดคณะธรรมยุต เมื่อกลับมาที่บ้านวาใหญ่ ชาวบ้านเห็นว่า หลวงปู่ได้ญัตติแล้วจึงได้พากันมอบที่ดินที่มีป่าอุดมสมบูรณ์ทิศตะวันออกของหมู่บ้านใกล้ป่าช้าสร้างเป็นวัด หลวงปู่ได้จำพรรษาปฏิบัติธรรมที่วัดเรื่อยมาจนมรณภาพ ชื่อวัดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ค้นพบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการบันทึกไว้ต่างกัน ดังนี้ 1.วัดอิสสระธรรม ตามราชกิจจานุเบกขา พระราชทานวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ.2500 2.วัดอิสสระธรรม ตามหนังสือสุทธิพระครูธรรมคุณาทร ปี พ.ศ.2506 3.วัดอิสสรธรรม ตามตราตั้งเจ้าคณะตำบลอากาศอำนวย ธรรมยุต ปี พ.ศ.2524 4.วัดอิสสระธรรม ตามตราตั้งเจ้าอาวาสวัดอิสสระธรรม ปี พ.ศ.2525 5.วัดอิสสรธรรม ตามพระบรมราชโองการตั้งพระครูธรรมคุณาทร ปี พ.ศ.2530 6.วัดป่าอิสรธรรม ตามประวัติวัดกรมการศาสนา ปี พ.ศ.2535 7.วัดป่าอิสระธรรม ตามโฉนดที่ดิน ปี พ.ศ.2541 8.วัดอิสสรธรรม ตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ ปี พ.ศ.2546 9.วัดป่าอิสรธรรม ตามทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 10.วัดป่าอิสสระธรรม ตามทะเบียนบ้านวัด ปี พ.ศ.2551 จากหลักฐานที่พบดังกล่าวมีการใช้ชื่อที่แตกต่างหลากหลายไม่เป็นที่ยุติเเละเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และไม่พบเอกสารหลักฐานของกรมการศาสนาหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อวัดจากชื่อหนึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่ง อีกทั้งคำว่า อิสร หรือ อิสสระ หรือ อิสสร สันนิฐานว่าความเป็นมาน่าจะมาจากฉายาหลวงปู่สีลา อิสสโร ที่ชาวบ้านในสมัยนั้นสร้างวัดให้เพื่อถวายหลวงปู่เป็นที่ปฏิบัติธรรม ที่ประชุมเห็นว่าควรรักษารากศัพท์เดิม คือ อิสสระ ไว้ และเพื่อให้ลูกหลานคณะศิษยานุศิษย์ได้ทราบความเป็นมา จึงมีมติเปลี่ยนชื่อวัด จากเดิม วัดป่าอิสรธรรม เป็น วัดป่าอิสสระธรรม

สาเหตุที่ต้องยึดหลักการเปลี่ยนชื่อ จากเดิม วัดป่าอิสรธรรม นั้น ยึดตามทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งมาจากกรมการศาสนา อันเป็นหน่วยงานที่รับรองชื่อวัดตามกฏหมายคณะสงฆ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของสังคม 

ภาพ : ไพรัช แก้วทอง , Lt.ภูริภัค ดำบุญมา / ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,656