สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสร้างวัด จำนวน ๕ ราย

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด มอบประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสร้างวัด จำนวน ๕ ราย ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (ชั้นที่ ๒ หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ดังนี้

๑. รายนางประภา  แก้วฝ่าย ได้ขออนุญาตสร้างวัดสังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต ณ บ้านหนองตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๒. รายนางสุภารักษ์  ทองเฉลิม ได้ขออนุญาตสร้างวัดสังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต ณ บ้านเตาไห หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๓. รายนางอำพร  ปงผาบ ได้ขออนุญาตสร้างวัดสังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต ณ บ้านขุนภูมิ หมู่ที่ ๕ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๔. รายพระยอดชาย  อุปโคตร ได้ขออนุญาตสร้างวัดสังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต ณ บ้านดอนเขือง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๕. รายนายปิโย  กิ้วราชแยง ได้ขออนุญาตสร้างวัดสังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต ณ บ้านลืมบอง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เจ้าหน้าที่ได้แนะนำขั้นตอนในการดำเนินการขอตั้งวัดต่อไป

ข่าว/ นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ   ภาพ/ นางสาวหอมหวน  การะยศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,288,796