สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน ๒ แห่ง

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน ๒ แห่ง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ (หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑. วัดป่ากุดรัตนาราม สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตามที่นางพัชรี  ใยปางแก้ว ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ณ บ้านอีกุด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๒.วัดถ้ำเสี่ยงของ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตามที่นายเทิน  เลานวดวัน ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ณ บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีฐานะเป็นนิติบุคคล สถิตสถาพรตลอดกาลนาน

ข่าว/ นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นางสาวจินตนา  คิ้วราชแยง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,288,376