สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน ๑ แห่ง

จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน ๑ แห่ง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ (หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑. วัดป่าสุขกาโม สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตามที่พันตำรวจโท พอง  แพงไชย ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ณ บ้านซ่งเต่า หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีฐานะเป็นนิติบุคคล สถิตสถาพรตลอดกาลนาน

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นางสาวหอมหวน  การะยศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,288,376