สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร

บัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม โดยอาศัยระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๒๒ สำนัก แยกเป็น มหานิกาย ๙ สำนัก ธรรมยุต ๑๓ สำนัก


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,288,376