วัดป่าโนนขุมเงิน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

วัดป่าโนนขุมเงิน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ที่ บ้านนาตงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2446 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 มีพระครูธรรมญาณทิพย์รัชต์ เป็นเจ้าอาวาส 

วัดป่าโนนขุมเงิน เป็นวัดที่มีความสัปปายะในการปฏิบัติธรรม มีความร่มรื่น มีแม่ชีที่อยู่ปฏิบัติธรรมภายในวัดเป็นประจำ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่งคงแห่งพระสัทธรรมแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม

ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
พระพุทธรูปประจำอุโบสถ
พระพุทธเมตตา ประธานประจำพระธาตุ
image
image
image
image
image
image
พระครูธรรมญาณทิพย์รัชต์ เจ้าอาวาสวัดป่าโนนขุมเงิน
ภายถ่ายในวันหล่อพระพุทธเจ้าน้อย

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,288,376