ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต จำนวน ๑ แห่ง และสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จำนวน ๒ แห่ง ในจังหวัดสกลนคร

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน ๓ แห่ง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (ชั้นที่ ๒ หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

๑. วัดสุวรรณธาราราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตามที่นายสมศรี เพียสา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ณ บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ 

๒.วัดหนองแสงคำ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตามที่นายชูกิจ ไชยคำจันทร์ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ณ บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส

๓.วัดป่ารักษ์น้ำ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตามที่พระมหาฐิติพงษ์ มาสวรรค์ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ณ บ้านจาร หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีฐานะเป็นนิติบุคคล สถิตสถาพรตลอดกาลนาน

ข่าว : นายภัทราวุฒิ ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ / ผู้ตรวจสอบ : นายธีรยุทธ ยะวังพล และนายวิศรุต คงโนนกอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,893