พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์เครื่องเขียน แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง จังหวัดสกลนคร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง จำนวน 3 แห่ง การประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธในพื้นที่ เขต 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแหงชาติ ประจำปี 2564 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (ฺB-NET) ปีการศึกษา 2563

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,643