สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๓ แห่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพระดับยั่งยืน ระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ แห่ง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,849