ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายประสงค์  ทองประ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

 

 

 

 
นางบรรลุพร สุระมณี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสถาภรณ์ วงศ์กำภู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธัญพิสิฎฐ์ เปลี่ยนงาม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ร้อยโทภูริภัค ดำบุญมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวจินตนา คิ้วราชแยง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางอาทิตยา ไขประภาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวหอมหวน การะยศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายไพรัช แก้วทอง
พนักงานขับ

 

 

 

นางนิ่มนวล ภูปาง
พนักงานทำความสะอาด
 
 
 

 

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางจิดาภา ภูปาง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสมาน เข้าครอง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวรัศมี แสนเสน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวิเชียร เจริญธรรม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
     
นางสาววารุณี วงค์มีแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
     


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,362