ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

 

 

 

 
นางสาวทิพย์สุมน   พันธ์งาม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นางสถาภรณ์ วงศ์กำภู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายภัทราวุฒิ ปัญจันทร์สิงห์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธัญพิสิฎฐ์ เปลี่ยนงาม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ร้อยโทภูริภัค ดำบุญมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ (ไปช่วยราชการ)
นางสาวจินตนา คิ้วราชแยง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางอาทิตยา ไขประภาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวหอมหวน การะยศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายไพรัช แก้วทอง
พนักงานขับ

 

 

 

นางนิ่มนวล ภูปาง
พนักงานทำความสะอาด
 
 
 

 

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางจิดาภา ภูปาง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสมาน เข้าครอง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวรัศมี แสนเสน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวิเชียร เจริญธรรม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
     
นางสาววารุณี วงค์มีแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
     

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,200