สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด จำนวน ๑ แห่ง

จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด จำนวน ๑ แห่ง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ (หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โดยที่เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงชื่อวัด วัดป่าอิสรธรรม บ้านวาใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็น “วัดป่าอิสสระธรรม” ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

ข่าว/ ภัทราวุมิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 927,464