สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงโปรดมีพระบัญชา มอบให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเผยแผ่ และบุคลากรเผยแผ่ ทั้งพระภิกษุและฆราวาสเข้าร่วมพิธี ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางสาวรัศมี  แสนเสน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นางสาวรัศมี  แสนเสน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 927,464