ประกาศจังหวัดสกลนคร อนุญาตให้สร้างวัด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จำนวน ๑ แห่ง ในเขตอำเภอวานรนิวาส

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด มอบประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสร้างวัด จำนวน ๑ ราย ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (ชั้นที่ ๒ หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ราย พระครูปัญญาสรคุณ (บรรจง กตัญญู) อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตสร้างวัด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ณ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ ๑๗ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
เจ้าหน้าที่ได้แนะนำขั้นตอนในการดำเนินการขอตั้งวัดต่อไป

ข่าว : นายภัทราวุฒิ ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ / ผู้ตรวจสอบ : นายธีรยุทธ ยะวังพล และนายวิศรุต คงโนนกอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สร้างวัด (วัดนา.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,832