ประกาศจังหวัดสกลนคร อนุญาตให้สร้างวัด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต จำนวน ๑ แห่ง ในเขตอำเภอส่องดาว

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด มอบประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสร้างวัด จำนวน ๑ ราย ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (ชั้นที่ ๒ หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ราย นายวุฒิพงศ์ เจียระนัยพลอย อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตสร้างวัด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ณ บ้านหนองม่วง หมู่ ๓ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 
เจ้าหน้าที่ได้แนะนำขั้นตอนในการดำเนินการขอตั้งวัดต่อไป

ข่าว : นายภัทราวุฒิ ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ / ผู้ตรวจสอบ :นายวิศรุต คงโนนกอก และนายประสงค์ชัย ขัติวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


image รูปภาพ
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสร้างวัด (วั.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,860