ประกาศจังหวัดสกลนคร อนุญาตให้สร้างวัด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จำนวน ๑ แห่ง ในเขตอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวทิพย์สุมน  พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด มอบประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสร้างวัด จำนวน ๑ ราย ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (ชั้นที่ ๒ หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ราย นายมานพ  สุขเกษม อยู่บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตสร้างวัด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ณ บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่ได้แนะนำขั้นตอนในการดำเนินการขอตั้งวัดต่อไป

ข่าว/ นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง 


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 927,464