ประชุมอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหนองหาร อำเภอเมืองสกลนคร โดยมี นายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานการปรระชุม ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ (หลังเก่า)

ข่าว : นายภัทราวุฒิ ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ / ผู้ตรวจสอบ : นายธีรยุทธ ยะวังพล และนายประสงค์ชัย ขัติวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,905