ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สุจริต โปร่งใส คือหัวใจการพัฒนา” ณ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สุจริต โปร่งใส คือหัวใจการพัฒนา” โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) ตามโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อปลูกฝังคุณธรรมอันดีงามตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตด้วยสุจริตธรรม ณ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บ้านโพนงาม ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยดำเนินการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กันยายน ๒๕๖๕

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 927,252