สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ zoom cloud meeting)

จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบนโยบาย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ zoom cloud meeting) ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ (หลังใหม่) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีนายพิสิษฐ์  แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุม

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นางสาวทิพย์สุมน  พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,169