สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมในพิธีเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสกลนคร ณ โถงศาลากลาง ชั้น ๑ (หลังใหม่) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสกลนคร โดยมีหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ณ โถงศาลากลาง ชั้น ๑ (หลังใหม่) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 259,202