ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันพุธ ที่  6  ตุลาคม  2564  เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
         จังหวัดสกลนคร  จัดประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ร่วมกับ คณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยระดับจังหวัด  ห้องประชุม ชั้น ๑ ทำเนียบองคมนตรี สำนักงานองคมนตรี  โดย นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายชานนท์ วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะสงฆ์ทั้งสองนิกาย ได้แก่ พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) และพระครูกิตติธรรมนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ฝ่ายมหานิกาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หน่วยงานในจังหวัด
        ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางจิดาภา ภูปาง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นางสาววารุณี วงค์มีแก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม 

ภาพ : ไพรัช  แก้วทอง  /  ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 108,592