นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสกลนคร เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน  นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันอังคาร ที่ 12  ตุลาคม  2564  เวลา 13.00 น.  
          นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางสาววารุณี วงค์มีแก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ถวายการต้อนรับและถวายกำลังใจนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 3 แห่ง ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร  ประกอบด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดหนองแฮดวิทยา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน  นักศึกษา อายุระหว่าง 12 - 17 ปี  ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม 

ภาพ : ไพรัช  แก้วทอง  /  ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 108,532