พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ (กิจกรรม ๕ ส.)

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการในสังกัด ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน รวมทั้งบริเวณโดยรอบสถานที่ตั้งอาคารสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงามเป็นที่ประทับใจของประชาชนผู้ที่มารับบริการ ตามนโยบายของรัฐ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม

ภาพ : นางสาวหอมหวน การะยศ เจ้าหน้าที่ธุระการชำนาญงาน  /  ข่าว :  นายวิศรุต  คงโนนกอก และนายธีรยุทธ ยะวังพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 185,295