สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และพระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการบริหารจัดการพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (วันที่ ๔)

จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และพระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการบริหารจัดการพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๔ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม สำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา จำนวน ๔ วัด ดังนี้

๑. วัดทุ่งมนศิริพลเมือง อำเภอเจริญศิลป์

๒. วัดศิริราษฎร์วัฒนา (ธ) อำเภอเจริญศิลป์

๓. วัดกุดเรือคำ (ธ) อำเภอวานรนิวาส

๔. วัดบะหัวเมย (ธ) อำเภอพรรณานิคม

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นางสาวรัศมี  แสนเสน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ / นายไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,041