สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพป่า เพื่อสร้างวัดนางเลิงนฤมิตร บ้านนาจานใหม่ หมูที่ ๙ ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายสมาน  เข้าครอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม ตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อสร้างวัดนางเลิงนฤมิตร บ้านนาจานใหม่ หมูที่ ๙ ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นายสมาน  เข้าครอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,033