สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการของวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป จำนวน 4 วัด

วันที่ 21 เมษายน 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางจิดาภา ภูปาง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รับโฉนดวัดป่าดอนตาล(ร้าง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองใส ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินการของวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป จำนวน 4 วัด เพื่อเบิกเงินให้กับวัดที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1. วัดคำเจริญ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์  ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการบูรณะศาลาการเปรียญ จำนวนเงิน 233,000 บาท  2. วัดวังบงวนาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการบูรณะศาลาการเปรียญ จำนวนเงิน 133,000 บาท  3. วัดใหม่แสงอรุณ ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการบูรณะศาลาการเปรียญ จำนวนเงิน 133,000 บาท  4. วัดป่าแสงธรรม อำเภอเจริญศิลป์ ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการบูรณะศาลาการเปรียญ จำนวนเงิน 213,000 บาท สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าวแล้วจะดำเนินการเบิกเงินให้กับวัดทั้ง 4 วัดดังกล่าวต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัดในจังหวัดสกลนครได้รับเงินอุดหนุนในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป จำนวน 56 วัด เป็นเงินจำนวน 14,139,000 บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาท)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม

ภาพ : ไพรัช แก้วทอง / ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,414