โครงการ "สังฆะ เพื่อสังคม" คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร มอบเครื่องช่วยหายใจและเครื่องฟังเสียงการใหลเวียนของเลือดให้โรงพยาบาลสกลนคร รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,295,000 บาท

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร นำโดยพระสิริพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร โดยความเมตตาของพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร โดยมี นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้

1. เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 840,000 บาท
2. เครื่องช่วยหายใจสำหรับเคลื่อนย้าย จำนวน  1 เครื่อง มูลค่า 420,000 บาท
3. เครื่องฟังเสียงการไหลเวียนของเลือด (Doppler)  มูลค่า 35,000 บาท
   รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,295,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านและได้เห็นพยายามมุ่งมานะในการทำงานเพื่อบรรเทาความทุกข์กายทุกข์ใจของประชาชน ของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข จึงได้ดำเนินโครงการ "สังฆะ เพื่อสังคม" ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ปรึกษาหารือในการช่วยเหลือประชาชนในห้วงที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้มีมติร่วมกันในการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยระยะที่ 1 ได้จัดซื้อเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล และระยะที่ 2 ได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลสกลนคร ดังกล่าวข้างต้น นอกจากคณะสงฆ์จะได้เป็นที่พึ่งทางใจแก่ประชาชนในยามทุกข์ใจตามพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อบรรเทาความทุกข์กายให้กับประชาชนในทางอ้อมโดยผ่านโรงพยาบาลอีกด้วย นอกจากคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครได้ดำเนินกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมผ่านโรงพยาบาลในครั้งนี้แล้ว ยังมีพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์อื่นทั่วประเทศได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะเดียวกันแบบไม่เปิดเผยอีกจำนวนมาก

ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,623