พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระบุญมา คัมภีรธัมโม เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี ณ วัดหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อัญเชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี 71 พรรษา ณ วัดหนองกุง  ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  

นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีและปฏฺิบัติพิธีในส่วนที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประวัติโดยย่อ หลวงปู่บุญมา  คัมภีรธัมโม

พระบุญมา     ฉายา  คัมภีรธัมโม        (นามสกุล  ธิอัมพร )
สังกัดวัด :     วัดหนองกุง (วัดป่าสีห์พนม)    ตำบลบงใต้        อำเภอสว่างแดนดิน    
                 จังหวัดสกลนคร
สังกัดคณะสงฆ์ :         ธรรมยุต
ประวัติ :     เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2471 ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง 
               อายุ   93            พรรษา   70
ภูมิลำเนา :     บ้านขาม   หมู่ที่ 5         ตำบลค้อใต้         อำเภอสว่างแดนดิน 
                  จังหวัดสกลนคร                 
                 ชื่อบิดา  นายเข่ง  ธิอัมพร     มารดาชื่อ  นางชาดา  ธิอัมพร  
อุปสมบท :     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 ขณะอายุได้ 24 ปี     ณ วัดโพธิสมภรณ์ 
                  ตำบลหมากแข้ง             อำเภอเมืองอุดรธานี     จังหวัดอุดรธานี 
        พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) วัดโพธิสมภรณ์
        พระกรรมวาจาจารย์ : พระครูสมุห์สวัสดิ์
        พระอนุสาวนาจารย์ : -
วิทยฐานะ :    ป.ธ.    -            นักธรรมชั้น    ตรี 
ตำแหน่งทางการปกครอง : - 
ประวัติการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน : เคยศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ขาว อนาลโย  หลวงปู่ชอบ ฐานสโมหลวงปู่บุญมี ฐิตปุญโญ (พระราชญาณมุนี วัดป่าประชานิยม) หลวงปูคำดี ปภาโส และเป็นสหธรรมิก         หลวงปู่  คำบุ ธัมมธโร ร่วมธุดงค์ปลีกวิเวกไปด้วยกันหลายจังหวัด จนกระทั่งในปี พ.ศ.2524 ได้จำพรรษา     ณ วัดหนองกุง (วัดป่าสีห์พนม) จนถึงปัจจุบัน

ประวัติวัดหนองกุง โดยสังเขป

วัดหนองกุง ตั้งอยู่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สังกัด  คณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งวัดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2526 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  12 มิถุนายน พ.ศ. 2540 เขตวิสุงคาม กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 279 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา น.ส.3 ก เลขที่ 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298 วัดหนองกุง ชาวบ้านเรียกว่าวัดสีห์พนมประชาราม หรือวัดป่าสีห์พนม เดิมชื่อเรียกกันว่า วัดคําหมู โดยมีนายสีห์พนม วรสาร อดีตนายอําเภอ เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้น  มีผู้บริจาค ที่ดินให้วัดเป็นที่ตั้งวัด  คือนายคําเพียร บุญเรือง, นายปืน      นัดทะยาม, นายลุน แสงอรุณ, นายปุ่น สุเมผา นายสมบูรณ์ พรมบุตร์ และนายก่อน จดจํา ภายหลังมีเสนาสนะมั่นคง อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2515 กุฏิสงค์ 30 หลัง วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 โรงครัว 1 หลัง เรือนเก็บพัสดุ 1 หลัง เรือนรับรอง 1 หลัง ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำศาลาการเปรียญ 1 องค์  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการบุญมา คมฺภีรฺธมฺโม รูปที่ 2 พระอธิการประสาท ญาณุตฺตโม ตั้งแต่ พ.ศ.2552 เป็นต้นมา 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม 

ภาพ : ไพรัช  แก้วทอง  /  ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระบุญมา คัมภีรธัมโม เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี ณ วัดหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
image
พระเทพโสภณ เจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดราชบูรณราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ของคณะสงฆ์ภาค 8 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ถวายสักการะและถวายการต้อนรับ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,007