สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ร่วมตรวจสภาพป่าเพื่อประกอบในการยื่นขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการเพื่อเข้าทำประโยชน์และสร้างวัด จำนวน ๔ แห่ง

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางจิดาภา  ภูปาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวหอมหวน  การะยศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร ตรวจสภาพป่าเพื่อประกอบในการยื่นขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการเพื่อเข้าทำประโยชน์และสร้างวัด จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

๑. ที่พักสงฆ์บ้านโคกกลาง อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

๒. ที่พักสงฆ์บ่อแก้วมณีโชค อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๓. วัดภูหินปูน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๔. วัดขันคีรีภูล้อม อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ข่าว/ นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ นางสาวหอมหวน  การะยศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
image
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมกับกรมควบคุมโรค โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตยาสูบ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
image
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร เพื่อการขับเคลื่อนการปฏบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
image
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดลงพื้นที่ตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๓ แห่ง
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระบุญมา คัมภีรธัมโม เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี ณ วัดหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
image
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้  นายวิเชียร เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นำผ้าไตร ไทยธรรม และปัจจัยบำรุงวัด นำไปถวายแด่วัดที่ไม่มีกฐินประจำปี 2564 จำนวน 16 วัด
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,822