สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดสกลนคร

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ครู เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร ทั้ง ๘ โรง มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีพระครูกิตติโพธิรัต ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร ประธานกล่าวเปิด ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ถวายความรู้และให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่คณะครู จำนวน ๓๒ รูป/คน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ภาพ/ ไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระบุญมา คัมภีรธัมโม เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี ณ วัดหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 650,014